איחוד תיקים

איחוד תיקים הינו מנגנון המתקיים בלשכת ההוצאה לפועל, המאפשר לחייב, אשר כנגדו פתוחים מספר תיקים, לאחד את כל תיקיו לתיק אחד ובכך לאפשר לחייב להחזיר את כל חובותיו לכלל הנושים בצורה מרוכזת ובהתאם ליכולתו הכלכלית.

איזה תיקים לא יכללו בבקשה לאיחוד תיקים:
1. תיק מזונות.
2. חוב שאינו כספי.
3. תיק הוצל"פ שעבר לפסים של בימ"ש עקב התנגדות שהוגשה.

הבקשה לאיחוד תיקים תוגש בלשכת ההוצל"פ שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצל"פ ובאם לא קיים יותר מתיק אחד בכל אחת מלשכות ההוצל"פ, הבקשה תוגש בלשכה אשר החוב בה הוא הגדול ביותר.

לעניין זה קיים חריג האומר כי רשם ההוצל"פ רשאי להורות כי תיק החייב יתנהל בלשכה מסוימת, לבקשתם של מרבית הזוכים.

בבקשת החייב לאיחוד תיקים על החייב לפרט 2 פרמטרים על מנת שבקשתו תתקבל:
1. פירוט מלא של כל חובותיו.
2. פירוט ומידע על נכסיו במשך 5 שנים שקדמו להגשת הבקשה.

בקשת חייב לתיק איחוד אינה מפסיקה או משהה את ההליכים שנקטו הזוכים בתיקים השונים כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים.
לעניין זה קיים חריג מיוחד ביותר האומר כי רשם ההוצל"פ רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ולאחר שניתנה לכל צד הזדמנות לטעון טענותיו, להורות בצו על הפסקת הליכים לתקופה של 60 ימים ולהתנות עניין זה בהפקדת ערובה ע"י החייב.

בד בבד עם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, ניתן כנגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ באופן אוטומטי.
רשם ההוצל"פ רשאי לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ ב-4 מקרים:
1. החובות סולקו במלואם.
2. בקשת האיחוד נדחתה.
3. כלל הזוכים הסכימו להסרת צו העיכוב מן הארץ.
4. צו עיכוב היציאה-בוטל.

רשם ההוצל"פ ידון בבקשה לאיחוד תיקים בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
1. הבקשה לאיחוד תיקים הוגשה בד בבד עם תצהיר.
2. תצהיר הבקשה לאיחוד תיקים נתמך במסמכים הרלוונטים לבקשה לצו תשלומים (טופס ויתור סודיות וכו').
3. עם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים החייב שילם 3% לפחות מיתרת חובותיו.

רשם ההוצל"פ רשאי לדחות את בקשת החייב לתיק איחוד מהסיבות הבאות:

1. החייב מסר פרטים כוזבים בתצהירו.
2. החייב לא המציא את מלוא המידע על חובותיו והכנסותיו.
3. החייב קיבל על עצמו חוב נוסף לאחר שהגיש את הבקשה לתיק האיחוד.
4. לאחר הגשת הבקשה לתיק האיחוד, נפתח כנגד החייב תיק נוסף והחייב לא הודיע על-כך לרשם ההוצל"פ בכתב.

לאחר שלחייב ניתן צו לאיחוד התיקים, רשם ההוצל"פ יורה על עיכוב כל ההליכים המתנהלים כנגדו בתיקי ההוצל"פ שנכנסו לתיק האיחוד.
החייב ישלם לזוכים רק דרך הלשכה שבה נפתח תיק האיחוד.
אציין, כי קיימים מקרים נדירים אשר בהם רשם ההוצל"פ רשאי להתנות את צו האיחוד במתן ערובה מצד החייב.

מהאמור לעיל עולה, כי איחוד תיקים בהוצאה לפועל מאפשר לחייבים להתנהל בצורה פיננסית טובה יותר, ולהחזיר את חובותיהם דרך תיק אחד, בצורה מסודרת ובפרק זמן המתאים ליכולת הפיננסית של החייבים. על מנת לקבל צו לאיחוד תיקים, יש צורך לפעול בצורה מידית אל מול ההוצאה לפועל, ומוטב לעשות זאת באמצעות עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל.

התוכן המופיע במאמר זה ולרבות כל מידע, הערכה, המלצה ופרשנות הם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הכותב ואין הכותב אחראי לטעויות מכל סוג שהוא או לנזקים שיגרמו למסתמך על מידע מהאמור במאמר זה בלבד.
הכותב עשה כל מאמץ לשמור על דיוק הנתונים והמידע במאמר זה, אך אין הכותב אחראי בכל צורה שהיא לשימוש הקורא במידע.

חיפוש באתר

דילוג לתוכן