הפרוצדורה להגשת תביעה בבימ"ש לתביעות קטנות

הגשת תביעה קטנה בבתי המשפט בישראל הינו הליך קצר ופשוט במשפט האזרחי בו מבקש אדם מבית המשפט סעד עד לסכום מוגבל.
תביעות קטנות עוסקות בעיקר בנושאים צרכניים. למרות זאת, בתי המשפט לתביעות קטנות דנים גם בנושאים שאינם צרכניים, לדוגמה תביעות נזיקיות פשוטות או תביעות בנושאים חוקתיים (אפליה, לשון הרע וכן הלאה).

התנאים המצטברים להגשת תביעה קטנה הנם:
1. התביעה הוגשה על-ידי אדם פרטי (לא תאגיד).
2. התביעה אינה עולה על סך של 33,200 ₪ / צו להחלפת מצרך או ביטול עסקה אשר אינו עולה על סך של 33,200 ₪ (יצוין כי סכום זה מתעדכן מעת לעת).
3. התביעה הקטנה אינה יכולה להתבסס על גבי זכות שהומחתה או הוסבה.
4. התביעה שהוגשה בבימ"ש לתביעות קטנות אינה בסמכותו הייחודית של בימ"ש אחר.

אדם אשר קיבל כנגדו תביעה קטנה, חייב להגיש בתוך 15 ימים מיום קבלת כתב התביעה לידיו, כתב הגנה וכן במסגרת אותו זמן רשאי להגיש כתב תביעה שכנגד לאותו בימ"ש לתביעות קטנות אשר תעמוד בתנאים האמורים לעיל. כתב הגנה כנגד תביעה שכנגד בתביעות קטנות יוגש בתוך 7 ימים מעת קבלתו.
יודגש, אך ורק בתביעה שכנגד בבימ"ש לתביעות קטנות, גם תאגיד יכול להגישה.

לבית משפט השלום קיימת סמכות מקבילה לבימ"ש לתביעות קטנות. במידה ואדם מעוניין לתבוע חלק מסכום התביעה בבימ"ש לתביעות קטנות וחלק מהתביעה בבימ"ש השלום, הוא רשאי לעשות זאת אך יהיה עליו להגיש כתב תביעה נפרד לעודף יתרתו.

הסמכות המקומית להגשת תביעה בתביעות קטנות נקבעת על פי הפרמטרים הבאים:
1. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע.
2. מקום יצירת ההתחייבות.
3. המקום שבו נועד לקיים את ההתחייבות.
4. מקום מסירת הנכס/תמורה.
5. מקום המעשה ו/או המחדל.

חשוב להדגיש, הסכם שיפוט אינו תופס בתביעות קטנות!

בימ"ש לתביעות קטנות יהיה רשאי להעביר את הדיון לבימ"ש השלום בשני מקרים:
1. אם התובע הגיש בשנה מעל ל-5 תביעות בבימ"ש לתביעות קטנות.
2. אם התביעה אינה מתאימה להידון בבימ"ש לתביעות קטנות.

בעל דין בתביעות קטנות אינו רשאי להיות מיוצג למעט המקרים הבאים:
1. אדם ייפה את כוחו של אדם אחר אשר עושה זאת ללא תמורה ולא עושה זאת דרך קבע.
2. בימ"ש אישר זאת כחריג.
3. מי שמייצג את אותו אדם הנו ארגון.

בימ"ש לתביעות קטנות אינו כפוף לסדרי הראיות הנהוגים בבימ"ש השלום ולכן בימ"ש לתביעות קטנות רשאי לקבל גם ראיות שאינן קבילות.

על בעלי הדין בבימ"ש לתביעות קטנות קיימת חובת התייצבות לדיון.

במידה ושני הצדדים לא התייצבו לדיון- התביעה תמחק.
במידה והנתבע לא התייצב לדיון- התובע יצהיר על אמיתות תוכנו של כתב התביעה ובימ"ש יפסוק לטובת התובע על יסוד כתב התביעה בלבד.
במידה והתובע לא התייצב לדיון- התביעה תדחה.
במידה ובימ"ש נתן פסק דין כאשר פסיקתו ניתנה במעמד צד אחד, יהא רשאי בעל הדין להגיש בקשה לביטול פסק הדין בתוך 7 ימים.

על פסיקתו של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לבקש רשות לערער לפני בית משפט מחוזי. בקשת הערעור תידון ע"י מותב(שופט) יחיד.

התוכן המופיע במאמר זה ולרבות כל מידע, הערכה, המלצה ופרשנות הם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הכותב ואין הכותב אחראי לטעויות מכל סוג שהוא או לנזקים שיגרמו למסתמך על מידע מהאמור במאמר זה בלבד.
הכותב עשה כל מאמץ לשמור על דיוק הנתונים והמידע במאמר זה, אך אין הכותב אחראי בכל צורה שהיא לשימוש הקורא במידע.

חיפוש באתר

דילוג לתוכן